This project is read-only.

Project Estimator 2

Project Estimator е програма за създаване на количествено стойностни сметки. В настоящата документация е описан принципа на работа и функционалността на програмата.

Редактиране

Разширени функции за редактиране

Бази данни

Дефиниране на параметри

Справки

Справките в Project Estimator са различни като типове, освен като съдържание. Първият тип справки касае целия обект и дава обобщена информация за него: Другият тип справки са тези за труд, материали и механизация. Те са интерактивни и освен да дават информация помагат за въвеждане на единични стойности по отделните ресурси и тяхното уеднаквяване: Този тип справки се визуализират на мястото на панела с анализи и дават информация за избран ред от основната таблица: Потребителските справки касаят основната таблица и съдържащите се в нея колони. Те не са ограничен вид и освен да се ползват могат да се съставят от всеки потребител:

Работа с дименсии

Project Estimator има вътрешна система за разпознаване и работа с дименсии. Благодарение на нея той предлага функции за уеднаквяването им, предефинирането им, проверки при вкарване на нови анализи или просто конвертиране:

Проверки

В Project Estimator са заложени алгоритми, които да търсят технически грешки и пропуски. За пример позиции без анализи, забравени цени на материали и прочие.

Импортиране на данни

достъпно от версия 2.1 или по висока
Под импортиране на данни се разбира взимане на сметки или анализи от други програми. Възможно е да бъдат ползвани такива от Excel, Building 2005, Building 2008 и Gaudy.

Всички те се извършват с помощната програма PE Port, която се инсталира автоматично с Project Estimator.

Експортиране на графици в Project

достъпно от версия 2.2 или по висока
Познаването на особеностите на експорта към Project спестява време и дава възможност за по - богато съдържание на графиците, както и по - гъвкави решения по време на създаването им. Поддържаните версии на Project са 2007, 2010 и 2013.

Техническа поддръжка


Project Estimator 1

Project Estimator е програма за създаване на количествено стойностни сметки. В настоящата документация е описан принципа на работа и функционалността на програмата.

Начало на работа


Редактиране


Работа със справки


Дефиниране на параметри


Работа с шаблонни таблици


Експортиране в Excel


Last edited Aug 13, 2014 at 8:14 AM by martinsimeonov, version 85

Comments

No comments yet.