This project is read-only.

Дефиниране на дименсии

Въведение

Project Estimator има вградена система с дименсии. Всяка от тях има свое означение, както е показано в Таблица 1:

Таблица 1 - опис на въведените дименсии
Озн. Описание
m метър
cm сантиметър
mm милиметър
km километър
m2 метър квадратен
dka декара
m3 метър кубичен
l литър
kg килограм
t тон
бр брой
лв валута
% процент
промил
мсм машиносмяна
ч.ч. човекочасове
кВтч киловатчас
На базата на тези означения програмата може да коригира дименсиите в една сметка по еднакъв начин с цел да бъдат унифицирани. За пример да няма дублиране на дименсии, като "м2" и "кв.м.". Също така позволява конвертиране на дименсията на анализ или проверява за това да не бъде вкаран анализ от базата данни с друга дименсия върху избраната позиция.

С цел по - голяма гъвкавост е разработена форма, която позволява потребителя да дефинира собствен тип означения.Fig01.PNG
Основен екран за предефиниране на дименсии
 

Дефиниране на собствени таблици

На Фиг. 1 е показана формата за предефиниране на означенията. Потребителските дефиниции могат да бъдат повече от една. Те се сменят от падащото меню.

Стандартна дефиниция
е таблицата с дименсии на Project Estimator. Тя не може да бъде редактирана или изтрита.


Създаване на нова дефиниция
За да бъде създадена нова дефиниция трябва да бъде избрана някоя съществуваща и да бъде променено името в полето "Име:". След това, трябва да се избере иконата за запис:

Ico01.PNG
Икона 01 - за запис на дефиниция
 


Редактиране на дефиниция
Редактирането се извършва директно в четвъртата колона от таблицата. За целта се щраква два пъти на дименсията и е записва желаното означение. Ако редактирането е протекло успешно дименсията вече няма да бъде в сив цвят.


Изтриване на дефиниции
Триенето се извършва от бутона с икона:

Ico02.PNG
Икона 02 за изтриване на дефиниция
 

която се намира до падащото меню за дефиниции.Съхраняване на настройките

Настройките за дименсии се запаметяват във файла units.xml в директорията Settings на програмата:
<Директория на програмата>\Settings\units.xml


Опис на фигурите:
Фиг. 1 - Основен екран

Опис на иконите:
01 Икона за запис
02 икона за триенеLast edited Aug 11, 2014 at 11:46 AM by martinsimeonov, version 3

Comments

No comments yet.