This project is read-only.

Използване на потребителските справки

Потребителските справки, са таблици, които групират различните видове колони със стойности в Project Estimator. За пример има стандартна таблица КСС, което дава м-ка, к-во, ед.ц и общо.

Друга таблица дава разходните норми за труд, нормата изработка и часовете за дадена позиция подредени по структурата на сметката.

FIG01.PNG
Фиг. 1
 

Потребителските справки са поместени в собствен панел (илюстриран на Фиг. 1) от, който могат да бъдат променяни. Той се стартира от иконата:

FIG02.PNG
Фиг. 2

Смяната на самите таблици става от падащото меню илюстрирано на Фиг. 3.

FIG03.PNG
Фиг. 3
 


Освен предварително зададените таблици (които са около 15) всеки потребител може да създаде свои, което е предмет на следващото ръководство: Създаване и редактиране на потербителски справки .Last edited Aug 6, 2014 at 10:08 AM by martinsimeonov, version 8

Comments

No comments yet.