This project is read-only.

Калибриране на единични цени

Калибрирането на единична цена помага в случаите, когато една калкулативна такава трябва да бъде завишена или занижена до фиксирана стойност. В този случай по обратен ред (изхождайки от фиксираната цена) се стига до промени на разходни норми.

Fig01.PNG
Фиг. 01

Въведение

Калибрирането на цена се извършва чрез промяна на разходната норма, коефициента или единичната цена на някой от ресурсите в анализа. Тези параметри се променят на базата на въведена желана крайна цена, като новата стойност на параметъра се достига по обратен изчислителен път.

She01.PNG
Схема 01

В редактора за калибриране се работи паралелно с три версии на анализа:
- оригинален анализ - той се запазва независимо от редакциите и служи за съпоставка
- временна симулация - при въвеждането на желани крайни цени на базата на този анализ се дава какви биха били промените
- калибриран анализ - след потвърждаване промените от временната симулация се прехвърлят в този анализ

След достигане на желаната цена при изрично потвърждаване анализът от панела калибриран анализ се прехвърлят.

На Схема 1 е показано как може да се достигне чрез един ход до крайната цена. Разбира се при по - голямо завишаване или снижаване е препоръчително разликите да не бъдат натрупани само в един параметър в един ред (за пример Нвр на една от позициите за труд).


She02.PNG
Схема 02

За това на Схема 2 е показано принципа на извършване на няколко междинни корекции до достигане на крайната цел.

Другата причина поради, която би било препоръчително е да се извършат няколко итерации при коригирането на цената е да бъде постигната малка разлика в закръглянията на единичната цена. На Схема 03 е показан принципната разлика между закръглена и изчислителна стойност на даден анализ.

She03.PNG
Схема 03

Калибриране на цена с една итерация

Диалогът показан на Фиг. 1 е се стартира, като се избере реда от таблицата за, който ще се извършва калибрирането, стартира се менюто с десен бутон и от него се избере Калибриране на единична цена

След стартирането на диалога трябва да се избере ред за сметка на който да бъде извършена промяната.

Непосредствено под полето с анализа може да се избере параметъра, който да подлежи на промяна. То се намира в секцията Калибриране по: и изборът е между Нвр/РН, Коефициент и цена, като под цена се разбира единичната цена на избраният ресурс.

Следващата стъпка е в полето Да бъде коригиран до: да бъде въведена желаната цена.

След въвеждането на цената трябва да бъдат избрани последователно бутоните Калибрирай и Приеми.


Калибриране с повече от една итерации

Калибрирането с повече итерации се извършва аналогично на горе описаната последователност, но не се натиска бутона Приеми. Чак след приключване на последната итерация той трябва да бъде избран.

Отчитане на точност в закръглянията

При нанасянето на желаната корекция може да се обърне внимание на панела за точност, който се намира в долният ляв ъгъл непосредствено над бутона Приеми. Ако стойността на процента не е оцветена в червено значи разликите са напълно приемливи.

Ако стойността е оцветена в червено макар и не задължително може да се очаква разлика от една стотинка след извършване на калибрирането. Ако това за конкретната задача това не е допустимо трябва да се избере друг ресурс или да се извършат няколко по - малки корекции по - различни параметри и места на анализа.
Опис на фигурите:
Фиг. 1 - Временна симулация

Схеми:
Схема 1 - Калибриране с една итерация
Схема 2 - Калибриране с няколко итерации
Схема 3 - Точност при закръглянията


Last edited Aug 11, 2014 at 3:33 PM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.