This project is read-only.

Коригиране на анализ с коефициент

Въведение

Project Estimator позволява един анализ да бъде умножен по коефициент. Това би помогнало при адаптирането на цена за пример от м3 за брой или просто намаляването на разхода за дадената позиция.

Fig01.PNG
Фиг. 01
 

За конвертирането на анализи по сходни дименсии например за тегло (от тон в кг) има отделна форма, която извършва това нещо автоматично.

Също така трябва да се има в пред вид, че за калибрирането на дадена цена в някакъв разумен диапазон също съществува отделна форма

Стартиране

Fig02.PNG
Фиг. 02
 

Формата за конвертиране по коефициент се стартира, като се избере желаната позиция и с десен бутон на мишката бъде избран редът Корекция на анализ с коефициент.

Коригиране

Както е показано на Фиг. 1 коригирането става, чрез въвеждане на коефициент в горният ляв ъгъл в полето "Корекционен коефициент". Формата реагира динамично още по време на въвеждането.

В долният панел (под полето с анлаиз) може да се видят две опции:
- Анализ с корекция - показва коригираният анализ
- Оригинален анализ - показва анализът преди корекцията

Промяната се приема с бутона Коригирай. Трябва да имате в пред вид, че корекцията е перманентна и в последствие няма да можете да я възстановите.

За да се откаже корекцията на анализ може да се натисне бутона Отказ или да се натисне бутона Esc от клавиатурата.Опис на фигурите:
Фиг. 1 - Форма за конвертиране на анализ по коефициент
Фиг. 2 - Стартиране на формата за конвертиране по коефициент


Last edited Aug 11, 2014 at 12:06 PM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.