This project is read-only.

Обобщена информация за обекта

Формата за обобщената информация се стартира с клавишната комбинация:
Ctrl + F5

След използването на клавишната комбинация трябва да се стратира формата показана на Фиг. 01:

Fig01.PNG
Фиг. 01
 


Разбира се с бутона за копиране може данните от диалога да бъдат прехвърлени в Excel.
Last edited Aug 12, 2014 at 11:56 AM by martinsimeonov, version 2

Comments

No comments yet.