This project is read-only.

Помощни панели към анализ

Въведение

В помощ на основният панел за редактиране и преглед на анализ идват няколко панела:
  • Панел с единични стойности
  • Панел с крайни стойности
  • Панел с разходи за труд

Fig05.png
Фиг. 05
 

Всеки един от тези панели съдържа информация за стойностите на избраната позиция, като съответно те са разделени на три типа, които последователно ще бъдат описани.

Стартиране на панелите

Има два начина за стартиране. Първият е от менюто:
Изглед > Името на справката


Вторият начин е от панела с анализ (Фиг. 1), като се избере някоя от опциите за резултати в горният десен ъгъл на панела.

След стартирането на панела може да се наложи да опреснят данните, което става с иконата

Ico01.png
Икона 01

С бутона:
Ico02.png
Икона 02

се отваря отново панела с анализ.

Справка - Единични стойности

Fig01.png
Фиг. 01
 

В панела "Справка - Единични стойности" се показват стойностите за труд, материали, механизация и услуги. Съответно са разделени на преки разходи, допълнителни разходи и сумарни стойности.

Добавени са и стойностите с печалба.

Справка - Крайни стойности

Fig02.png
Фиг. 02
 

Справката за крайни стойности е идентична с тази за единичните, но резултатите са умножени по количеството на позицията.

Справка - разходи за труд

Fig03.png
Фиг. 03
 

В този панел могат да се прегледат стойности като Нвр, НИ за 1 ч., НИ за 8 ч. и общите човеко часове за цялата позиция.
Опис на фигурите:
Фиг. 1 - Панел с анализ
Фиг. 2 - Панел с единични стойности
Фиг. 3 - Панел с крайни стойности
Фиг. 4 - Панел с разходи за труд
Фиг. 5 - Стартиране на панелите чрез меню

Опис на иконите:
Икона 1 - Икона за опресняване на данните
Икона 2 - Икона за връщане към панел с анализLast edited Aug 11, 2014 at 10:11 AM by martinsimeonov, version 3

Comments

No comments yet.