This project is read-only.

Проверка и корекция на дименсииProject Estimator позволява дименсиите в една сметка да бъдат унифициране по дадена дефиниция. Видовете дефиниции начина на създаване могат да бъдат разгледани в ръководството:
Дефиниране на дименсии

Целта е когато има дименсия за пример "кв.м" тя да стане "М2" или други вариации. Унифицирането става на базата на заместване на старите с нови означения и се извършва по два начина:
  • Автоматично заместване на всички дименсии (Фиг. 2)
  • Заместване на дименсиите една по една (Фиг. 3)

Fig01.PNG
Фиг. 01
 

Формата за заместване на дименсии се стартира от менюто:
Проверки > Коригиране на мерни единици

както е показано на Фиг. 1


Заместване на всички дименсии

Fig02.PNG
Фиг. 02
 

Когато се стартира формата тя трябва да изглежда като тази на Фиг. 2. От падащото меню трябва да се избере желаната дефиниция по която да бъдат коригирани текущите дименсии е сметката.

Може да се обърне внимание как в лентата на прозореца се изписват броя на позициите, които имат необходимост от коригиране.

След това трябва да бъде натиснат бутона Промени всички
Заместване на дименсиите една по една

Fig03.PNG
Фиг. 03
 

Програмта дава възможност за заместване на дименсиите една по една. В този режим се влиза след натискането на бутона:
ИКОНА Разширено заместване

След натискането му прозореца трябва да изглежда, като този на Фиг. 3. Прозорецът се разделя на три ленти. Първата е тази от предходният пример.

Втората лента показва първият ред, който може да бъде коригиран. В него може да се види наименованието на позицията, настоящата дименсия и тази, която Project Esimator предлага.

Третата лента позволява заместването. То става с натискането на бутона Промени. Със зелените стрелки от дясната страна на прозореца може да бъде пропусната позиция или да бъде върната. Също така са подходящи за обхождане и преглеждане на всички предложени записи.


Опис на фигурите:
Фиг. 1: Проверки > Коригиране на мерни единици
Фиг. 2: Екран за заместване на всички дименсии
Фиг. 3: Заместване на дименсии една по една


Last edited Aug 11, 2014 at 10:33 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.