This project is read-only.

Редактиране на анализ


Въведение

В Project Estimator интерфейса има две основни работни области. Едната е таблицата с количествено - стойностната сметка. Другата е област е панел за редактиране на анализ.

Fig01.PNG
Фиг. 01
 

Той се намира в долната част на основният прозорец. По подразбиране е затворен, но с двойно щракване върху дадена позиция, ще се отвори. Също така това може да стане, чрез иконата:

Ico01.PNG
Икона 01 - Икона за отваряне на панел с анализ

която се намира в долният ляв ъгъл на програмата.

Описанието на работата с анализ ще се извършва по Фиг. 1 в, която има разяснения на различните области вътре в панела.


Добавяне на нови редове в анализ

Под нов ред се разбира добавянето на работник, материал, механизация или услуга. Това се извършва съответно с бутоните:
- труд
- материал
- механизация
- услуга

които са позиционирани в долният ляв ъгъл на програмата:

Fig02.PNG
Фиг. 02
 

За пример ако изберете "-труд" програмата ще добави нов работник в секцията "Труд" в анализа.

Редактиране на редове

За един ред за пример материал са достъпни за редактиране следните полета:
- Шифър
- Позиция
- м-ка
- РН
- К

Fig03.PNG
Фиг. 03
 

Самото редактиране става с двойно щракване върху клетката, както е показано на Фиг. 3.


Копиране и изрязване на ред

Копирането (copy) и изрязването (cut) на ред взимат даден ред и го запаметяват във временната памет на програмата за да може в последствие да бъде вмъкнат (paste) на друго място.

Иконите за копиране и изрязване са стандартни, съответно за копиране е:
Ico04.PNG
Икона 04
а за изрязване:
Ico03.PNG
Икона 03


Вмъкване (paste) на ред

Вмъкването на ред става, чрез иконата:
Ico05.PNG
Икона 05
Всеки ред пази информация за своя тип. За пример ако е копиран работник той винаги ще бъде вмъкнат, като такъв.

Изтриване на редове

Изтриването на редове от анализа става с иконата:
Ico02.PNG
Икона 02

Промяна на типа на ред

Програмата позволява да бъде сменен типа на даден ред. За пример, ако по погрешка е въведена механизация в секцията за материали, тя може да бъде преместена.

Fig04.PNG
Фиг. 04
 

Това се извършва, както се избере реда и в последствие от падащото меню (Показано на Фиг. 4) се избере новият тип.

Основание и забележка

Основанието на даден анализ по подразбиране се попълва при вмъкването на анализ от базата данни. В последствие, то може да бъде променено от полето "Основание" или просто да бъде въведено ново.

Всеки анализ освен поле за основанието има и такова за забележка. И двете полета след редактиране се нуждаят от потвърждаване на нанесените промени, което се извършва с иконата:
Ico06.PNG
Икона 06

която се намира в десният горен ъгъл на панела за анализ. Трябва да се има в пред вид, че полетата не могат да бъдат редактирани при празен анализ.

Промяна на допълнителни разходи

След набирането на анализа в частта за труд, материали, механизация и услуги следва прегледа на получените стойности. Това се извършва в два раздела, непосредствено под горе изброените.

Те са за допълнителни разходи (Фиг. 5) и единична цена (Фиг. 6).

Fig05.PNG
Фиг. 05
 

Допълнителните разходи могат да бъдат редактирани във всеки анализ, без това да влияе на останалите. Това става с двойно щракване върху процента и въвеждането на нов. Процентите могат да са само цели числа. За пример 30% е коректно, но 30.5% вече не е.


Трябва да се вземе в пред вид, че единичната цена е без печалба:

Fig06.PNG
Фиг. 06
 
Описание на фигурите:
Фиг. 1 - Панел с анализ с разяснения
Фиг. 2 - Нов ред
Фиг. 3 - Редактиране на стойност
Фиг. 4 - Промяна на типа на даден ред
Фиг. 5 - Допълнителни разходи
Фиг. 6 - Единична цена


Описание на иконите:
Икона 1 - Панел за анализ
Икона 2 - Триене
Икона 3 - Изрязване
Икона 4 - Копиране
Икона 5 - Вмъкване
Икона 6 - Потвърждаване на промените

Last edited Aug 11, 2014 at 9:36 AM by martinsimeonov, version 5

Comments

No comments yet.