This project is read-only.

Създаване и редактиране на потребителски справки


Потребителските таблици са разделени в категории. Както таблиците, така и категориите подлежат
на пълно редактиране. В последващите теми от това ръководство ще се илюстрира добавянето на нови раздели, таблици и колони.

FIG04.PNG
Фиг. 04
 

Редактиране на списъка с таблици

Структурата от раздели и таблици е поместена в диалога Потребителски справки, който се стартира от менюто:
Изглед > Управление на таблици

той трябва да изглежда подобно на този показан във Фиг. 4.


Добавяне на раздел
Добавянето на раздел става с бутона Раздел в горният десен ъгъл. Той ще добави новият ред в краят на таблицата.

Редактиране на раздел
Разделът като елемент съдържа име и коментар освен таблици. Те се достъпни за редактиране от панелът в долната част на прозореца. Трябва да се вземе в пред вид, че панелът е видим само при избран клон.

Добавяне на справка
Добавянето на потребителска справка (таблица) става с бутона Справка в горният ляв ъгъл. За да се помести в правилният раздел, той предварително трябва да бъде избран.

Триене, копиране и вмъкване на таблица
Изтриването на таблица става с бутона Изтрий в горният десен ъгъл. Копирането и вмъкването се извършват с бутоните до него.

Редактиране на справка

Редактирането на потребителска справка става от бутона Редактирай в горният ляв ъгъл (Фиг. 4). След натискането му ще се зареди диалога Потребителска справка.

FIG05.PNG
Фиг. 05
 

Основни параметри на таблицата
Основните параметри на една таблица са:
- име
- коментар
- колони с тяхното форматиране

Името и коментара към таблицата се редактират от панела, който се намира в началото на

прозореца.


Добавяне и триене на колона
Вторият панел за редактиране позволява добавянето и триенето на нови колони. В дясната му част се избира типа на колоната, който трябва да се добави.

Редактиране на колона
След като една колона бъде добавена тя подлежи на редактиране. Първото поле от таблицата отговаря за описанието на колоната. То се редактира с двойно щракване върху него.

Следващите полета са за подравняване на описанието на колона и ширината й. Типът на колоната се променя след като бъде избрана и се избере друга колона от падащото меню в десният ъгъл на най - долният панел.

Трябва да се вземе в пред вид, че има два вида падащи менюта. Едното е над таблицата и

отговаря за добавянето на нови колони. Другото отговаря за смяната на типа им и се намира под таблицата.

Последващите колони отговорят за подравняването, повдигането на текста (bold ако има отметка) и цвета на текста.


Списък с налични колони

Това е пълният списък с налични колони в Project Estimator.

Таблица 1
Описание на колона Име
1 Номер по автоматична номерация nmr
2 Основание opi
3 Име на позицията nme
4 Мярка mka
5 Количество kvo
6 Бележки bel
7 Нвр (Норма време) _nvr
8 НИ1 (Норма изработка за 1 час) ni1
9 НИ8 (Норма изработка за 8 час) ni8
10 Количество ЧЧ (Човекочасове) nvr
11 Единична цена: преки разходи _prk
12 Единична цена: труд (преки) _trd
13 Единична цена: материали _mtr
14 Единична цена: механизация _mhn
15 Единична цена: услуги _usl
16 Единична цена: допълнителни разходи _dop
17 Единична цена: труд (допълнителни) _trdD
18 Единична цена: материали (допълнителни) _mtrD
19 Единична цена: механизация (допълнителни) _mhnD
20 Единична цена: услуги (допълнителни) _uslD
21 Единична цена (без печалба) _sum
22 Единична цена (с печалба) edcp
23 Цена: преки разходи prk
24 Цена: труд (преки) trd
25 Цена: материали (преки) mtr
26 Цена: механизация (преки) mhn
27 Цена: услуги (преки) usl
28 Цена: допълнителни разходи dop
29 Цена: труд (допълнителни) trdD
30 Цена: материали (допълнителни) mtrD
31 Цена: механизация (допълнителни) mhnD
32 Цена: услуги (допълнителни) uslD
33 Цена (без печалба) sum
34 Цена (с печалба): преки разходи prkP
35 Цена (с печалба): труд (преки) trdP
36 Цена (с печалба): материали (преки) mtrP
37 Цена (с печалба): механизация (преки) mhnP
38 Цена (с печалба): услуги (преки) uslP
39 Цена (с печалба): допълнителни разходи dopP
40 Цена (с печалба): труд (допълнителни) trdDP
41 Цена (с печалба): материали (допълнителни) mtrDP
42 Цена (с печалба): механизация (допълнителни) mhnDP
43 Цена (с печалба): услуги (допълнителни) uslDP
44 Цена (с печалба) sumP
45 Системно поле за съдържанието на анализа analiz
46 Системен път на позицията path


Last edited Aug 6, 2014 at 10:13 AM by martinsimeonov, version 5

Comments

No comments yet.