This project is read-only.

Съставяне на сборен анализ

Въведение

Под сборен анализ се разбира няколко анализа с различни дименсии и с различно участие, които описват един вид работа. Project Estimatror позволява тези анализи да бъдат копирани от отворената сметка или от базите данни.

Fig01.PNG
Фиг. 01
 


Формата за сборен анализ се стартира от менюто:
Редактиране > Сборен анализ

След избирането трябва да се стартира формата подобно на Фиг. 01, но без съдържание. Трябва да се има в пред вид, че дори и да сте избрали дадена позиция, формата няма да сложи анализът вътре. В последствие ще трябва да бъде избран ред, където да бъде добавен новия сбор.

Взимане на анализи от сметка

За да може свободно да бъде избран ред от основната сметка формата за сборен анализ може да бъде минимизирана от бутона:

Ico01.PNG
Икона 01

След като избора приключи размерът на диалога трябва да бъде възстановен. Това се случва от:

Fig02.PNG
Фиг. 02
 

и да бъде избран бутона за вмъкване на анализ от избран ред:

Ico02.PNG
Икона 02


Взимане на анализи от база данни

За да се ползват анализи от базата данни пак е препоръчително от гледна точка на удобството формата за сборен анализ да бъде минимизиран. След това трябва да се отвори желаният раздел (за пример Ремонтни работи). След като анализът бъде намерен, трябва да бъде използван бутона за копиране:

Fig03.PNG
Фиг. 03
 

В последствие в основната форма за събирането на позиции (Фиг. 01) трябва да бъде натиснат бутона за вмъкване:

Ico03.PNG
Икона 03

Видове сборни анализи и настройката им

Сборните анализи могат да бъдат ползвани в два варианта:

Fig05.PNG
Фиг. 05
 

Разликата между двата е, че PE ще сумира разходните норми на еднаквите ресурси и ще намали дължината на анализа, която и без това няма да е малка.

Друг важен момент е Ку (Коефициент за участие). Той може да бъде въведен за всяка позиция, като така може да бъде настроен анализ в м2, който да съдържа в себе си позиции, които да са в м3, бр, м и т.н. Този коефициент умножава всички разходни норми в даденият ред.


Допълнителна функционалност на формата за сборен анализ

В прозореца на разгледаната функция има две основни таблици. Едната показва добавените позиции, а другата показва готовия анализ. Има възможност това да се промени и да бъдат разгледани анализите от таблицата и това става от опциите:

Fig04.PNG
Фиг. 04
 

Непосредствено преди тези опции има бутон, който ще позволи панела с анализите да бъде скрит. Това би имало смисъл при по добавянето на повече от 10 анализа във формата.Добавяне на готов анализ в сметка

За да бъде използван вече направеният анализ той трябва да бъде копиран от бутона:

Fig06.PNG
Фиг. 06
 

и в последствие да бъде вмъкнат в сметката.Опис на фигурите:
Фиг. 01 - Основен екран
Фиг. 02 - Минимизирана форма
Фиг. 03 - Копиране на анализ от базата данни
Фиг. 04 - Избор между сборен и избран анализ
Фиг. 05 - Избор между анализ с и без рекапитулация
Фиг. 06 - Копиране на готовия сборен анализ

Опис на иконите:
Икона 01 - Минимизиране на прозореца
Икона 02 - Взимане на анализ от сметката
Икона 03 - Вмъкване на анализ от базата данни


Last edited Aug 12, 2014 at 8:25 AM by martinsimeonov, version 5

Comments

No comments yet.