This project is read-only.

Импортиране на сметки от Building 2005

Настройки на Building 2005

За да бъде коректно импортирането на сметката трябва да се настрои таблицата във фабричния и вид. Това ще рече, че ако няма скрити колони може да не се променят. Включените колони са описани в Таблица 1.

Таблица 1
Колона Колона Колона Колона
1 ном. 12 обект 23 ст.усл. 34 % д.р.т
2 поръчка 13 п-ф-ти 24 обект 35 ст. д.р.т
3 име 14 ст.п-ф-ти 25 доп.р-ди 36 % д.р.у
4 мярка 15 обект 26 ст.доп. 37 ст. д.р.у
5 к-во * 16 м-ция 27 обект 38 нач.
6 обект 17 ст.м-ция 28 % д.р.м 39 ст.нач.
7 цена 18 обект 29 ст. д.р.м 40 об.ст.нач.
8 стойност 19 труд 30 % д.р.п 41 коментар
9 обект 20 ст.труд 31 ст. д.р.п|
10 м-ли 21 обект 32 % д.р.е|
11 ст.м-ли 22 услуги 33 ст. д.р.е|


Трябва да се обърне внимание, че колона № 5 - К-ВО трябва да и бъде променена настройката за знаци след запетайката от 2 на 4.

Импортиране през текстов файл

препоръчително

Фиг. 1
Fig2.PNG

След като сте се уверили, че всички плюсове по структурата са отворени до такова ниво, че да е видимо и съдържанието на анализа трябва да се експортира в текстов файл.

След това в програмата PE Port се избере (както е показано на Фиг. 1):
Импорт от Building > Импортиране на сметка от Building 2005

Избира се запаметеният текстов файл и се натиска бутона Започни импортирането. Резултатът трябва да е сходен с този на Фиг. 2

Фиг. 2
Fig. 3.PNG

След разчитането на файла импортирането може да се тества с бутона Тествай и ако всичко е наред в последствие да бъде запаметен със съседният му (с икона на дискета).

Импортиране през Excel

Импортирането от Excel става по аналогичен начин. Разликата е, че след като от Building се експортира сметката то тя трябва се копира и вмъкне в PE Port.
Last edited Apr 21, 2014 at 6:55 AM by martinsimeonov, version 6

Comments

No comments yet.