This project is read-only.

Импортиране от Building 2008

Импортирането от версия 2008 се извършва по аналогичен начин. Разликите са единствено в настройките на колоните. За тази версия са необходими да са отворени само колоните показани в Таблица 1. Това е фабричната настройка на колоните. Ако няма скрити или добавяли колони можете да пропуснете тази стъпка.

Таблица 1
Колона Колона Колона Колона
1 вид 5 мярка 9 кол.тр.общо 13 бр.дни
2 ном. 6 к-во * 10 бр.раб. 14 коментар
3 шифър 7 цена 11 начало 15|
4 име 8 стойност 12 край 16|


Разбира се това, което е задължително е за колоната количество № 6 да бъде променен броя на знаците от 2 на 4.Last edited Apr 21, 2014 at 6:57 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.