This project is read-only.

Импортиране на анализи от Gaudy

Импортирането на анализи от Gaudy на този етап е разработено да работи съвместно с baseCP. Идеята е, че ако сте разработили собствена база данни ще можете да я оформите и структурирате в baseCP. От там ще можете да я експортирате като база данни на Project Estimator.

Фиг. 1
Gaudy.PNG

Последователността на работа е:
1. В Gaudy от менюто Показва > Справки се избира опцията Анализи (основание)
2. От показалия се прозорец справката трябва да се запамети като текстов файл
3. В последствие текстовият файл (Tabbed Text) се отваря и се копират само анализите (без клонове)
4. В PE Port се натиска бутона Започни импортиране
5. PE Port ще запамети файла с бази данни adb, който ще е готов за обработка в baseCP
Last edited Apr 21, 2014 at 6:58 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.