This project is read-only.

Импортиране на сметка от Excel

В повечето случаи с импортирането на количествени сметки от Excel започва работата по ценообразуването. При работата с Project Estimator това ръководство е едно от най - важните.

В настоящото ръководство е описано как това импортиране да стане оптимално бързо и точно.

Работата започва със стартирането на помощната програма PE Port (иконката и е показана на Фиг. 1).

Фиг. 1
Fig1.PNG

В последствие се зарежда началният екран на програмата. Трябва да се стартира от секцията Импортиране от Excel бутона На сметка (може да се види на Фиг. 2).

Фиг. 2
Fig2.PNG

Копиране и вмъкване от Excel

Следващата стъпка е да маркирате в Excel количествената сметка и да изберете функцията Copy. Имайте пред вид, че трябва да копирате само колоните с името на позицията, мярката и количеството (общо три колони).

В последствие в PE Port трябва да избере бутона Вмъкване на сметка, както е показано на Фиг. 3, позиция 1.

Фиг. 3
Fig3.PNG

След като сметката е копирана екранът трябва да изглежда като този на Фиг. 3.

В панела над количествената сметка има възможност да се зададат параметрите за ценообразуване. Дори и на този етап да бъдат пропуснати в последствие могат да бъдат променени в Project Estimator.

Индикатори

Както се забелязва на Фиг. 3 в последната колона има малки икони. Това са индикатори, които подсказват за структурата на сметката или предупреждават за грешки.

Това е списъкът с индикатори и тяхното значение:
Fig4.png - този индикатор подсказва, че редът може би е клон (подобект, част). Ако е така съответно всички задачи, които съдържа трябва да бъдат вмъкнати под него с помощта на бутоните със зелени стрелки (Фиг. 3, позиция 2)
Fig5.png - показва, че даденият ред съдържа позиции в себе си
Fig6.png - този индикатор предупреждава, че липсва или мярка или количество за дадената позиция
Fig7.png - предупреждава за прекалено дълго наименование на вида работа
Fig8.png - предупреждава за прекалено късо или липсващо наименование на даденият ред

Настройване на структурата на сметката и редактиране

Структурата на сметката е препоръчително да бъде настроена в PE Port. Това включва обособяване на клоновете (обекти, подобекти, части), премахване на излишни редове или добавяне на нови.

Оформянето на структурата става с бутоните със зелени стрелки показани на Фиг. 3, позиция 2. Със стрелката сочеща на дясно се указва, че позицията се съдържа в горната. Разбира се могат да бъда маркирани повече от един реда.

С бутоните от Фиг. 3, позиция 3 се трият или добавят редове. Трябва да се има в пред вид, че празни редове за разделители не трябва да има.

Тестване и запис на сметката

Бутоните за тестването и за запис на сметката са показани на Фиг. 3, позиция 4. Съответно иконата с триъгълник е за тестване. Другата е за запис на сметката.


Last edited Apr 21, 2014 at 6:50 AM by martinsimeonov, version 11

Comments

No comments yet.