This project is read-only.

Предефиниране на допълнителни разходи

В Project Estimator има два варианта за въвеждане на допълнителни разходи:
  • на всеки анализ по отделно
  • за всички анализи
Настоящото ръководство разглежда втория вариант.

Предефинирането на допълнителни разходи се извърша от диалога Допълнителни разходи (показан ан Фиг. 14). Той се стартира от менюто
Обект > Допълнителни разходи


Фиг. 14
Фиг. 14.png

В него има четири полета за въвеждане на проценти:
  • за труд
  • за материали
  • за механизация
  • за услуги
Пред всяко едно от полетата има отметка. Тя служи за потвърждаване на промените. Т.е. ако е необходимо предефиниране да допълнителните разходи върху механизацията отметката пред полето трябва да бъде избрана. В противен случай нанесеният процент няма да бъде заместен по анализите.
Last edited Apr 21, 2014 at 7:55 AM by martinsimeonov, version 5

Comments

No comments yet.