This project is read-only.

Работа с анализи

В програмата Project Esitmator за работата с анализи е предвиден панел. Този панел е разположен в главния прозорец.

При използването му трябва да се имат в пред вид няколко основни принципа:
 • под ресурс се разбира позиция от анализа, за пример работник, материал, механизация или услуга.
 • допълнителните разходи се въвеждат в самия анализ. Въпреки това има опция за глобално въвеждане на допълнителни разходи, но тя ще бъде описан в последваща тема.


Режими на пнаел за анлизи

Под режим на панела за анализи се разбира начинът по, който той е отворен. Има общо три режима:
 • затворен
 • отворен
 • отворен на цял екран

Фиг. 5:
Фиг. 5.png

На Фиг. 5 може да се видят бутоните за отварянето и скриването на панела за анализи. Когато той е отворен размерите му могат да се увеличават или намаляват. Това става с влачене от лентата показа на Фиг. 6

Фиг. 6:
Фиг. 6.png

На Фиг. 4 анализът е отворен на цял екран. Под цял екран се разбира в рамките на прозореца на програмата. Това става, като от лентата с инструменти се натисне бутона:
Фиг. 6.1.png

Респективно се излиза от режима с повторно натискане върху него.


Добавяне и редактиране на ресурси

Най - често срещаните функции при създаване или редактиране на анализ са
 • Добавяне на ресурс
 • Редактиране на ресурс
 • Триене на ресурс
 • Приемане на промените

Фиг. 4:
Фиг. 4.png

На Фиг. 4 е показан отворен анализ. Върху лентата с инструменти е даден разяснение за бутоните за добавяне, копиране, вмъкване и триене.

Специфичното при добавянето е, че при натискане на бутона * - труд* се въвежда примерен ресурс в секцията Труд на анализа.

Редактирането му става като се избере реда и след това се щракне върху клетката, която ще бъде променена.

Колоните търпящи редакции на стойностите са:
 • Шифър
 • Позиция, като се има в пред вид името на ресурса
 • м-ка
 • РН - разходна норма
 • К - коефициент за специфични условия


Допълнителни разходи

Допълнителните разходи както вече бе упоменато могат да се редактират в самия анализ. Мястото на процента, който ги определя е в колоната РН (на Фиг. 4 процентите са оградени в син правоъгълник).

Стойността може да се промени директно в таблицата на анализа, като се щракне върху самия процент. Той трябва да бъде въведен като процент, т.е. 80% трябва да се въведат като цифрата 80, а не 0.80.
Last edited Apr 21, 2014 at 7:52 AM by martinsimeonov, version 7

Comments

No comments yet.