This project is read-only.

Копиране, изрязване и вмъкване

Логиката на функциите за копиране, изрязване и вмъкване в Project Estimator са направени както в повечето програми.

Стандартни функции

Копирането се извърша от менюто:
Редактиране > Копирай

Ако е необходимо да бъде копиран само анализ, без останалата информация за реда, то това става от менюто:
Редактиране > Копирай само анализ

Вмъкването се извършва от менюто:
Редактиране > Вмъкни

Трябва да се има в пред вид, че програмата автоматично разпознава какво е копирано, т.е. ако е копиран ред от таблицата, програмата ще вмъкне нов ред със същото съдържание. В случай, че е копиран само анализ програмата ще вмъкне съдържанието на анализа върху избраният ред.

Изрязването се извършва от менюто:
Редактиране > Изрежи


Клавишни комбинации

За по - лесна работа на потребителите, клавишните комбинации в Project Estimator са запазени стандартни.

В Таблица 1 са изброени:

Функция Клавишна комбинация
Изрязване Ctrl + X
Копиране Ctrl + C
Вмъкване Ctrl + V

Таблица 1

Last edited Apr 21, 2014 at 7:52 AM by martinsimeonov, version 2

Comments

No comments yet.