This project is read-only.

Експортиране на справки

Експортирането на справките:
  • труд
  • материали
  • механизация
  • и услуги
в Excel се извършва по аналогичен начин на експортирането на КСС, който може да се види в частта Експортиране на КСС.

Фиг. 17
Фиг. 17.png

Последователността на действия за експортирането е:
  • Стартиране на някоя от справките (за пример Справка Труд)
  • Натискане на бутона Експортиране към Excel (ограденият с червено бутон на Фиг. 17)
  • От появилия се диалог след конкретизиране на детайлите се натиска бутона Експортирай

В рамките на тези три стъпки експорта на материали, механизация и т.н. в Excel ще бъде готов.
Last edited Apr 21, 2014 at 7:57 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.