This project is read-only.

Ръчно експортиране

За разлика от автоматичното експортиране при ръчно потребителят сам избира коя в коя колона да отиде. Този тип експортиране е много по - богат и предлага различни варианти. С него може да бъдат взети максимален брой данни, без графикът да бъде обременяван от излишна информация.

Разбира се това предполага известно познаване и предпазливост по отношение на типовете данни, т.е. да не бъде експортиран м-ка в Cost1.

Преди да започнете сами да съставяте експортните дефиниции обърнете внимание на частта от ръководството за Автоматично експортиране и Работа с шаблони


За да се стартира диалога за ръчен експорт показан на Фиг. 1 и Фиг. 2 трябва да се избере менюто:
Експортиране > Ръчно експортиране на график към Project

Експортиране на структура и задачи

Фиг. 1
rexport-task.png

След като е зареден диалогът от Фиг. 1 трябва да се уверите, че е избрана опцията:
Импортиране на график

Може да се види таблица в която са добавени стойности от Estimator и оказания в кои колони на Project да отидат.

Респективно колони се добавят, редактират и изтриват, както следва с бутоните:
- Добави (за пример на Фиг. 1 е стартиран диалога за добавяне на колона на преден план)
- Редактирай
- Изтрий

Трябва да се има в пред вид, че минималният брой колони, които трябва да бъдат експортирани са:
Име > Name (Това ще подсигури име на задачите)
Ниво > Outline Level (Тази колона ще създаде дървовидната структура на графика)

Всички останали колони са опционални.

Също така трябва да се има в предвид, че колоните се делят на два типа:
- стандартни, т.е. всички колони на Project Estimator
- допълнителни, т.е. Ниво, Механизация и др., които се генерират за целите на експорта

След описване на всички колони трябва да се натисне бутонът Експортирай


Експортиране на ресурси

Фиг. 2
rexport-resources.png

Ако има нужда да бъдат експортирани и ресурси в графика, то трябва да се започне с тях. Точното определение е, че се експортират ресурсни дефиниции. Това е необходимо за да може в последствие да бъдат назначени коректно по задачите.

Внимание: Самото назначаване на ресурси става при стандартния експорт на график със задаването на колоната Ресурси > Resource Names.

При експорта на ресурсни дефиниции минималният брой колони е:
- Име > Name
- Тип > Type

При необходимост могат да бъдат използвани филтри. За пример могат да бъдат експортирани само материали или само труд и механизация.


...

Last edited Apr 21, 2014 at 7:09 AM by martinsimeonov, version 11

Comments

No comments yet.