This project is read-only.

Методи за дефиниране на печалба

В Project Estimator има три различни начина за дефиниране на печалба:
  1. процент върху крайната сума
  2. отделни проценти върху труд, материали, механизация и услуги
  3. отделни проценти върху преките и допълнителните разходи на отделните компоненти на ксс`то (труд, материали ...)

Дефинирането става с помощта на диалога Дефиниране на печалба (показан на Фиг. 13), който се стартира от менюто:
Обект > Печалба

Фиг. 13
Фиг. 13.png

В диалога се виждат споменатите варианти за въвеждане на печалба. Трябва се упомене, че в полета за проценти се въвеждат цели числа, за пример за 10% се въвежда 10, а не 0.10.

Last edited Apr 21, 2014 at 7:55 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.