This project is read-only.

Преглед на сумарна информация

След съставянето на цялото КСС или в процеса на коригиране на цените едно от най - важните неща са крайните параметри, като обща цена на офертата, цена с печалба, преки разходи и прочие.

В Project Estimator тази информация може да се види в диалога Обобщена информация показан на Фиг. 8

Диалогът се стартира от менюто:
Изчисления > Обобщена информация

или с клавишната комбинация:
Ctrl + F5

Фиг. 8:
Фиг. 8.png

Last edited Apr 21, 2014 at 7:53 AM by martinsimeonov, version 3

Comments

No comments yet.