This project is read-only.
Настройките се делят на два вида:
- настройки, които се правят в Project
- настройки, които се правят в Project Estimator
В този ред е разделено и ръководството, като се започва първо с Project.

Настройки на Project

За да се подсигури безпроблемно експортирането на графика са необходими да се направят няколко настройки, които подробно са описани. Всичките от тях се намират в диалога Options, който се стартира от менюто (показано на Фиг. Г.1):
Tools> Options

Фиг. Г.1:
G0.PNG

Настройка на ресурсите

Първата настройка касае начина на задаване на ресурсите или assignment units. Настройката касае задаването на работници да е в бройки, а не с проценти.

Настройката се прави в диалога Options, от таба Schedule. На Фиг. Г.2. е показна опцията Show assignment units as a: за, която трябва да се избере стойността Decimal.

Фиг. Г.2:
G1.PNG

Разрешаване на външни файлове

Разрешаването на външни файлове е системна настройка, която разрешава други програми да подават файлове на Project. Тя се настройва в диалога Options от таба Security, както е показано на Фиг. Г.3 (опцията е оградена с червен правоъгълник).

Фиг. Г.3
G2.PNG

Дефиниране на валута

Дефинирането на валута е пожелателно. Тя отново се извършва в диалога Options от таба "View" както е показано на Фиг. г.4.

Фиг. Г.4
G2.1.PNG

Настройки за Project в PE

Настройките, които се правят в PE за Project Estimator касаят пътя и различните налични версии (ако са повече от една). За пример: ако имате инсталиран Project 2007 и Project 2010 можете да изберете, коя от версиите предпочитате.

Дефиниране на път

Дефинирането на път става от диалога Настройка на версиите на Project показан на Фиг. Г.6.

Той се стартира от менюто (показано на Фиг. Г5):
Експортиране > Настройки на Project

Фиг. Г5
G3.PNG

В стартиралият се диалог трябва да се добавят наличните версии и да се избере основна. Това става от бутона Добави версия, както е показано на Фиг. Г6. В появилия се панел трябва да се избере пътя до Project и да се окаже версията. Пътят най - често е:
C:\Program Files\Microsoft Office\ <версия> \WINPROJ.exe

Фиг. Г6
G4.PNG

След това с натиска не иконата за запаметяване (изобразена с дискета) се запазва. Новият ред трябва да бъде избран и да се натисне бутона Основна. Всичките необходими полета са оградени с червен правоъгълник на Фиг. Г7. С това всички експерти ще бъдат насочвани към избраната версия.

С бутон Тествай можете да проверите дали пътищата са валидни. В последната колона от таблицата, ако пътят е валиден ще видите ok. В противен случай ще се появи x.

Фиг. Г7
G5.PNG


Дефиниране на буферен файл

Експортирането става чрез създаването на буферен файл. Неговото място трябва да бъде променяно само при необходимост. Това се прави в панела под версиите на Project (ограден с червено на Фиг. 6), като се избере само директорията в, която той да бъде създаден.


Last edited Apr 21, 2014 at 7:04 AM by martinsimeonov, version 11

Comments

No comments yet.