This project is read-only.

Преглед и редактиране на справки

В Project Estimator има четири основни справки:
 • труд
 • материали
 • механизация
 • услуги

Тези справки са един от основните инструменти в програмата. С тях групово се променят единични цени в цялото КСС. Търсят се дублиращи материали или механизация и прочие.

За опростяване на ръководството ще бъде разгледана само справката Труд. Работата с останалите справки са аналогични.


Преглед на справка Труд

Всички справки са поместени в менюто Изчисления. За да бъде стартирана справката Труд трябва да се избере от менюто:
Изчисления > Справка Труд
или клавишната комбинация:
Ctrl + F1

Ще се появи диалогът Справка Труд показан ан Фиг. 9.

Фиг. 9:
Фиг. 9.png

Колоните в основната таблица са:
 1. Шифър - шифър на ресура
 2. Наименование - име на ресурса
 3. м-ка - мярка
 4. к-во - количеството получено от разходна норма по количеството на позицията
 5. ед. ц. - единичната цена на ресурса (без допълнителни)
 6. Общо - общата цена, т. е. колони 7 + 8
 7. Преки - преките разходи в случая са равни на 4 * 5
 8. Допълнителни - допълнителните разходи


Актуализиране на цени

Обикновено в повечето анализи има еднакви ресурси. Когато е необходимо актуализацията на единичната цена или часова ставка в случая, най - удобният вариант е това да бъде направено от диалога Справка Труд

Фиг. 12:
Фиг. 12.png

На Фиг. 12 е показан режима за актуализация на цена. За да се стартира трябва да се избере бутона Промяна на единични цени.

Когато се избере ред от таблицата данните автоматично се пренасят в панела. Новата часова ставка трябва да се нанесе в полето до единичната цена (оградено с червено).

След това се натиска бутона за заместване (също ограден в червено на Фиг. 12). С натискането на бутона програмата автоматично замества старата часова ставка във всички анализи с новата.


Заместване на ресурси

Функцията за заместване е изключително подходяща при дублиране на ресурс. Панела за заместване (показан на Фиг. 11) се стартира от бутона Заместване на ресурс.

Фиг. 11:
Фиг. 11.png

В него се съдържат два реда: първият за ресурса, който трябва да бъде заместен, вторият трябва да съдържа новите данни.

Препоръчително е след замяна на ресурси формата да се затвори и отвори на ново за опресняване на данните.

Last edited Apr 21, 2014 at 7:54 AM by martinsimeonov, version 9

Comments

No comments yet.