This project is read-only.

Работа със справки

Работата с основните справки е изключително важна и практически е много трудно да бъде предадена стойностна сметка без тяхното използване. Заложени са четири вида основни справки:
  • Справка Труд
  • Справка Материали
  • Справка Механизация
  • Справка Услуги

Всяка една от тези справки обобщава съдържанието на анализте по позиции и дава информация за сумарните количества, единичните цени, допълнителните разходи и други.

Справките освен да дават информация, се използват също така за нанасяне на единичните цени на труда, материалите и механизацията. През тях могат лесно да бъдат открити пропуснати цени, разминаване в цената на един ресурс (за пример две различни часови ставки за един и същ работник).

Фиг. 1 - Панел за справки
Fig.1.PNG

Справките се намират в отделен панел, който се показва или съответно скрива, както е показано на Фиг. 1.

Основна функционалност

Фиг. 2 - Основен екран на справка Материали*
Fig.2.PNG
* Всички справки имат еднаква структура и фунцкионалност за това в настоящото ръководство ще се разгледа само справка Материали

След стартирането за пример на справка Материали екранът трябва да изглежда подобно на Фиг. 2.

Обобщена информация и преизчисляване

Обобщената информация се покзава с бутона Сумарни стойности и ще ви покаже рекапитулативни стойности (за пример сумата на преките разходи) и параметри (за пример % допълнителни разходи) на съответният тип ресурси.

Експорт в Excel

Експортът става на принципа на копирането, което ще рече, че след като изберете, кои данни желаете да се експортират в Excel ще е необходимо да бъде натиснат бутона Paste.

Опциите за това, какво да експортира са групирани в отделен панел, който се показва или скрива с бутона Копиране в Excel.

Търсене на ресурс

Под търсене на ресурс се разбира, че можете да видите даден материал в кои анализи участва. След натискане на бутона за търсене (позиция 1 от Фиг. 2) в екрана с основната сметка всички, редове в, които участва избраният ресурс ще бъдат оцветени в жълто.

Минимизиране на справката

Минимизирането на справката става от иконката:
.
Fig03.PNG
Фиг. 3 - Компактен режим

Last edited Aug 12, 2014 at 12:50 PM by martinsimeonov, version 9

Comments

No comments yet.