This project is read-only.

Заместване на ресурс

Заместването при ресурсите най - често се ползва за остойностяване на ресурси или уеднаквяване на имена, шифри и цени.

Фиг. 1 - Стартиране на диалога за заместване
Fig.2.PNG

То се извършва в справкти за Труд, Материали и Механизация. За да се стартира трябва да се избере ресурса (за пример материал), който трябва да бъде заместен и да се натисне Заместване (позиция 2 от Фиг. 1)

След, коеот трябва да се стартира диалога за заместване показан на Фиг. 2.

Фиг. 2 - Диалог за заместване
Fig.3.PNG

В него се заместват желаните стойности в разрешените полета и се натиска бутона Замести.

По този начин на практика се остойностяват всички единични цени по анализите. След приключване на нанасянето на цени е добре да се провери дали няма изпуснати позиции (под изпуснати се визира такива с цена 0.00 вл)

За целта се отваря панела с филтри и се избира бутона Материали без цени (показано на Фиг. 3).

Фиг. 3 - Търсене на пропуснати единични цени
Fig.4.PNG
Last edited Apr 20, 2014 at 7:07 PM by martinsimeonov, version 6

Comments

No comments yet.