This project is read-only.

База данни с ресурси

Базата данни с ресурси е разработен, като отделен модул (ResDB), като под ресурси се разбира унифициран списък от работници, материали и механизация. По този стандарт е изградена цялата база данни с разходни норми на Project Estimator.


Повече информация относно начина на шифриране, класифициране по НСИ и БИС, структурата и групите на класификатора можете да получите на адрес на ResDB в ATSInfo:
http://atsinfo.bg/pe_res_db_materiali_0181220_info

ResDB се стартира от менюто (Фиг. 1):
База Данни > Ресурси


Класификатор ТРУД

Фиг. 2 - База данни с работници
Fig.2.PNG

Основата на работа с този модул е да бъдат копирани ресурси. Това става с бутона копирай в baseCP.

Една от спецификите при работа с работници е, че трябва да им се избере степента преди да бъдат копирани (Фиг. 1).

Класификатор МАТЕРИАЛИ

Фиг. 3 - Класификатор МАТЕРИАЛИ по азбучен ред
Fig.3.PNG

Базата данни с материали се работи аналогично на тази с работниците.

Класификатор МЕХАНИЗАЦИЯ

Фиг. 4 - Класификатор МЕХАНИЗАЦИЯ
Fig.4.PNG

Базата данни с механизация се работи аналогично на тази с работниците. Трябва да се имат в пред вид следните съкращения, които фигурират в основната таблица (Фиг. 3):
  • АСГ - Амортизационен срок в години
  • АСМ - Амортизационен срок в месеци
  • АПГ - Процент амортизация годишно възстановяване
  • АПОР - Процент амортизация годишно освен ремонт


Last edited Aug 28, 2015 at 3:07 PM by martinsimeonov, version 11

Comments

ivaylo179 Sep 5, 2016 at 1:06 PM 
Какво, моля, означава това?: "Една от спецификите при работа с работници е, че трябва да им се избере степента преди да бъдат копирани." Как се избира тази степен? Благодаря. ivaylo179@abv.bg