This project is read-only.

Търсене на позиции в стойностната сметка

Диалогът за търсене се стартира с клавишната комбинация Ctrl + F или от менюто:
Редактиране > Търсене

Фиг. 1 - Диалог за търсене
Fig.1.PNG

Търсенето се извършва в единственото текстово поле в прозореца. На Фиг. 1 за пример е написано Име. В лентата на прозорец се изписват броя резултати. С двата бутона със зелени стрелки може да се прескача между намерените редове.

В лентата под текстовото поле може да бъде избрано в кои колони да се търси. Опциите са:
  • Основание
  • м-ка
  • Име
  • Анализ

Опцията Анализ позволява търсенето в ресурсите на всеки анализ. Т.е. благодарение на нея може да се намери в кои анализи участва даден материал или дадена механизация.

Трябва да се има в пред вид, че освен във всяко колоно по отделно търсенето е възможно и в няколко едновременно. За пример може да се търси само в името на вида дейност и мярката.

Last edited Apr 20, 2014 at 6:56 PM by martinsimeonov, version 3

Comments

No comments yet.