This project is read-only.

Създаване на структура на сметката и редактиране

Под структура на сметката се разбира разделянето й на отделни части / етапи / подетапи и прочие. За целта в Project Estimator редовете в основната таблица са разделени на две:
  • клонове - имат само структуриращ елемент. Също така показват сумарни стойности (от рода на Фонд Труд или Крайна цена).
  • позиции - позициите вече притежават информация за цената на конкретен вид дейност. Те имат полета за м-ка, к-во и анализ.

Примерна подредба може да бъде видяна на Фиг. 1.

Фиг. 1 (прев).png
 

Създаване на клонове

Клоновете се създават от менюто
Редактиране > Добавяне на клон

След избирането на опцията се добавя автоматично ред с името:
[ Име на клон ]
Може да се види на Фиг. 3: Поз. 01

Създаване на позиции

Позициите се създават от менюто
Редактиране > Добавяне на ред

След избирането на опцията се появява подобен ред:
[ име на позиция ] [ м-ка ] 0.00 ...
Може да се види на Фиг. 3: Поз. 01: 01

Редактиране

Редактирането в Project Estimator се извършва директно в основната таблица. Това касае както позициите така и клоновете.

За да се редактира дадена клетка трябва:
  • да се избере реда
  • да се щракне веднъж върху клетката, която трябва претърпи промяна

Резултатът трябва да бъде подобен като този на Фиг. 3

Фиг. 3:
Фиг. 3.png

Трябва да се има пред вид, че Project Estimator има много колони, които пресмята автоматично. Колоните, които са достъпни за редактиране при позициите са:
  • Име
  • м-ка
  • к-во

При клоновете редактируемите полета са:
  • Име

Забележка: При въвеждане на м-ка или к-во в клетките на някой клон програмата ще игнорира въведените стойности и няма да ги приеме.

Преподреждане

За одобство и бързина на работа в Project Estimator са въведени функции за провлачване на редове с мишката.

Фиг. 2:
Фиг. 2.png

Това става, когато се избере реда. Щраква се с мишката върху него и започва да се мести. Програмата показва черна линия, която маркира местата където той може да бъде пуснат.

На Фиг. 2 е показано как се извършва местенето.

Разрешено е местеното както на позиции така и на клонове (празни или съдържащи позиции).

Last edited Apr 21, 2014 at 7:51 AM by martinsimeonov, version 14

Comments

No comments yet.