This project is read-only.

Смяна на таблиците

В процеса на изчисления на един анализ има много междинни стойности преди достигане на крайната цена. Всяка една от тези междинни стойности са поместени в отделни колони. С цел олекотяване на основния изглед голяма част от тези колони са скрити.

Все пак за да бъдат достъпни са дефинирани серия от таблици подредени в категории. Пример за полезна такава таблица е "Извадка Труд". Тя показва Нвр за всеки вид дейност заложено в анализа и фонда труд, който се полага за изпълняването на цялото количество в позицията.


Панела за смяна на таблици

Смяната на шаблона за таблици се извършва от специално пригоден за целта панел. Той се включва от бутона показан на Фиг. 15 (ограден с червен правоъгълник). Респективно изключването му става или от същия бутон или от сивия "х" в началото на лентата.

Фиг. 15.png

Както е показано на фигурата има падащо меню с категории и таблици под тях. Когато се избере някоя от тях автоматично таблицата на основния изглед се променя.

Last edited Apr 21, 2014 at 7:56 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.