This project is read-only.

Проверки в Project Estimator

В процеса на ценообразуване има голямо количество техническа работа. Това повишава риска от пропуски или допускането на чисто технически грешки.

Project Estimator предлага следните проверки:
» Проверка за ред без анализ
» Проверка за пропусната цена на ресурс в анализ
» Проверка за коефициенти в анализите по - големи от 1


Фиг. 1
Fig.1.PNG

Функциите за търсене на грешки са отделени в менюто Проверки както е показано на Фиг. 1. Резулатите от всяка една проверка се оцветяват в жълто. В последствие маркировката може да бъде изключена с реда Изключване на маркировка от същото меню.

Проверка за празен ред

Фиг. 2
Fig.2.PNG

Тази проверка търси позиции без анализи. Тя се включва с първия ред от менюто показано на Фиг. 1.

Проверка за нулеви цени

Фиг. 3
Fig.3.PNG

Тази проверка търси единични цени на ресурси (труд, материали, механизация или услуги) вътре в анализите.

Проверки за коефициенти

Фиг. 4
Fig.4.PNG

При наличие на коефициенти по - големи от 1 тази проверка ще открие анализите в които се намират. С последващият ред от менюто Зануляване на коефициенти може всички коефициенти, да бъдат приравнени към 1.00.
Last edited Apr 20, 2014 at 7:10 PM by martinsimeonov, version 6

Comments

No comments yet.