This project is read-only.

Проверка на ресурси без единични цени

Тази проверка е дублирана в два варианта. Единият е търсене директно в сметката. Вторият, който се разглежда в тази секиция, е заложен в справки Труд, Материали, Механизация и Услуги.

Фиг. 1
Fig.5.PNG

На Фиг. 1 е показан пример със справка Материали. Тя се стартира с Ctrl + F2 или от менюто:
Изчисления > Справка Материали

След като се зареди диалогът със справката трябва да се натисне бутона Филтри (отбелязан на Фиг. 1 с позиция 1) за да се отвори панела с филтрите.

В последствие трябва да се натиснете бутона Материали без цени обозначен на Фиг. 1, като позиция 2.

Ако има материали без цени то редовете на които се намират ще бъдат маркирани в жълто.


Last edited Apr 21, 2014 at 6:47 AM by martinsimeonov, version 4

Comments

No comments yet.